• Zwroty i reklamacje

Warunki zwrotów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkol-
wiek przyczyny. Termin do odstąpienia od
umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w
którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
muszą Państwo poinformować nas 
Photo Fabric Joanna Andrysiak
Wąkczew 35 99-100 Łęczyca
poprostubutymw@gmail.com
Nr tel 537-006-626
o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą
Państwo skorzystać z wzoru formularza od-
stąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiąz-
kowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo infor-
mację dotyczącą wykonania przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy
zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz
Photo Fabric Joanna Andrysiak
Spółdzielcza 30 99-100 Wartkowice, niezwłocz-
nie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez kon-
sumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie
zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych po-
trzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opako-
wanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są
napoje alkoholowe, których cena została uz-
godniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie
ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał,
aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części za-
mienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo pro-
gramy komputerowe dostarczane w zapiec-
zętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

Dane do odesłania paczki:

Joanna Andrysiak

Spółdzielcza 30

99-220 Wartkowice

Adres E-mail

poprostubutymw@gmail.com

Reklamacje

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie podlega 2 letniej gwarancji producenta. W przypadku ujawnienia wady towaru prosimy pobrać formularz reklamacji i wypełniony odesłać do nas wraz z towarem. Przekazujemy wadliwy towar producentowi, który ma dwa tygodnie na określenie czy wada jest produkcyjna czy mechaniczna. Jeśli wada okaże się produkcyjna producent zobowiązuje się do

- naprawienia wady

- wymiany towaru na nowy

- w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zwrotu gotówki

Poniżej link do pobrania formularza

Formularz reklamacji

 

 

 

Dane do odesłania

Joanna Andrysiak

Spółdzielcza 30

99-220 Wartkowice